مهم ترین صفحات کدامند؟

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

شماره صفحه

تعداد سوال

شماره صفحه

تعداد سوال

27 و 28

4

43و44

2

45

6

48 تا 50

4

55

2

56 و 57

7

58

3

59

2

61

2

63

5

64

5

65

2

68

3

71

2

78

2

79

6

80

3

81

2

88

7

89

2

93

3

96

2

98

3

106

6

113

2

114

4

116

4

118

3

124 تا 126

3

 

 

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

 در این بخش صفحاتی که بیش از ۳ بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند"

۱-صفحه ۲۷ و ۲۸ ، ساختار غشا

۲-صفحه ۴۸ تا ۵۰ ، بافت های گیاهی

۳-صفحه ۵۸ ، اندام های انسان

۴- صفحه ۶۸ ، شش پرندگان

۵- صفحه ۷۲ ، مجاری تنفسی

۶- صفحه ۸۰ ، الکتروکاردیوگرام

۷-صفحه ۷۶ ،  مقایسه گردش خون ماهی و ...

۸-صفحات ۵۶ و ۵۷ ، مقایسه تغذیه ملخ ، ..

۹-صفحه ۸۸ ، گلبول های سفید

۱۰-صفحه ۴۴ و ۴۵  ، بافت های جانوری

۱۱-صفحه ۶۳ ، پانکراس

۱۲-صفحه ۶۴ ، جذب در روده باریک

۱۳-صفحه ۷۹ ، ساختار قلب

۱۴-صفحه ۹۳ ، مبحث جذب در گیاهان

۱۵-صفحه ۹۸ ، مبحث حباب دار شدگی

۱۷-صفحه ۱۰۶ ، مبحث ساختار نفرون و تشکیل ادرار

۱۷-صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶،مبحث سلول ماهیچه ای....

۱۸-صفحه ۱۱۸ ،مبحث بافت  استخوان

۱۹-صفحه ۱۲۴ ،مبحث حرکت در گیاهان