victory05

1. راه موفقیت از نقطه تلاقی تواضع و خود بزرگ بینی می گذرد.

2. برای رسیدن به اهدافتان باید وقت بگذارید.

3. موفقیت رضایت داشتن از انتخاب هایمان است.

4. خودتان باشید.

5. هیچ کس موفق زاده نمی شود، همه موفقیت را به دست می آورند.