توصیه های آقای پرنیان

برای آموزش بهتر درس ژنتیک کنکورترتیب سرفصل ها ی آموزش

۱- ژن و آلل

۲- صفت غالب و مغلوب

۳- آمیزش آزمون

۴- ژن های مستقل و پیوسته

۵- گامت نویسی

انواع فنوتیپ

۶- انواع ژنوتیپ

۷- احتمالات

۸- قوانین مندل

۹- مونوهیبرید

۱۰- دی هیبرید

۱۱- گروه خونی

۱۲- بیماری های وراثتی انسان

۱۳- دودمانه

تذکر ۱- در بحث گامت نویسی اشاره ای هم به کراسینگ اور شود.

تذکر ۲- در هر مورد نمونه تست هایی حل شود.

تذکر ۳- بلافاصله بعد از فصل ۸ به فصل ۵ پیش دانشگاهی اشاره شود.