اگر سؤالات درس ادبیات را تحلیل کنید می‌توانید آن‌ها را به چند سبک و نوع دسته‌بندی کنید:

1.    لغت

2.    املا

3.    قرابت معنایی

پیرو تنوع و دسته‌بندی سؤالات روش مطالعه‌ی شما نیز باید تنوع داشته باشد. پس برای پاسخ‌گویی صحیح به تمام سؤالات هر دسته باید روی نحوه‌ی مطالعه‌ی آن‌ها تمرکز داشته باشید:

1.    در مورد یادگیری لغات دو مورد را به خاطر داشته باشید:

×      هر شب تعداد مشخصی لغت مرور کنید.

×      برای یادگیری بهتر، متضاد و مترادف لغات مورد نظر را بخوانید.

2.    توجه به معنی لغات و هم‌چنین ریشه‌ی سه‌حرفی لغات تسلط شما را در املا افزایش خواهد داد.

3.    برای پاسخ‌گویی بهتر به سؤالات قرابت معنایی باید توانایی ترجمه‌ی خود را افزایش دهید. در ترجمه‌ی اشعار و متون ادبی علاوه بر معنای تحت‌اللفظی باید به مفهوم و پیام سخن نیز توجه داشته باشید. کلید اصلی پاسخ دادن به سؤالات قرابت معنایی یافتن پیام شعر و یافتن هم‌خوانی آن با گزینه‌هاست.

برای افزایش تسلط خود می‌توانید شعرها و متون ادبی کتاب درسی خود را قبل از تدریس دبیر معنی کنید. انجام این کار به مرور زمان توانایی شما را بهبود خواهد داد.