انرژی مثبت

هنگامیکه زمانه به کام تو نمیگردد،

سهل است که نومید شوی،

و بیندیشی که :

* نمیتوانم! پس چرا بکوشم؟*

اما.......

مهم این نیست که چقدر از اشتباه خود بیمناکی ،

یا چقدر از آن مایوس شده ای ،

تسلیم مشو هرگز ......

زیرا ......

اگر باز نکوشی و به جستجوی آنچه در زندگی،

خواهان آنی ادامه ندهی،

به سویت نخواهد آمد،

وسرانجام میپذیری که بهتر از این نیز میتوانست باشد .

پیروزی با برد و باخت تو سنجیده نمیشود .

هر شکستی، همیشه با قدری پیروزی همراه است .

 آنچه مهم است احساس بهتریست که نسبت به خود بیابی .

احساسی که متکی به استدلال ساده ایست !

تو سعی خود را کرده ای .

کتاب رویاهایت را رها مکن_مترجم:عبدالعلی براتی