هیچ وقت امیدت  رو از دست نده.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کپک هیچ وقت امید نداشت پنی سیلین بشه  

                انگیزشی