نکاتی که در پیشرفت درس عربی من تأثیر گذاشتند:

ابتدا قواعد درس را از روی جزوه یا کتاب های کمک درسی مطالعه می کنم.
سپس همان قواعد را در دفتر جداگانه خلاصه نویسی می‌کنم.
سپس تست زنی را شروع می‌کنم.
تست زنی من به این صورت است که از روی منابع مختلف تست‌هایی را انتخاب می‌کنم و آن تست ها را در طول هفته تقسیم می‌کنم.
به طوری که هر روز یک یا نیم ساعت از مطالعه خود را به تست‌زنی عربی اختصاص می‌دهم.

به این صورت نیست که همه‌ی تست‌ها را در یک روز تمام کنم، زیرا این عمل هم باعث خستگی ذهن و زده شدن از درس عربی و هم باعث یادگیری ناقص آن درس می‌شود. این شیوه که من هرروز در برنامه‌ی مطالعاتیم تست زنی عربی را دارم باعث می‌شود که من هر روز قواعد را مرور کنم و با آرامش تمام ریز به ریز نکات را تحلیل کنم و ۹۹ درصد نکات همان درس را یاد بگیرم.

سپس تمام نکات مهمی که در پاسخ نامه‌ی تشریحی تست‌ها وجود دارد را در دفترچه‌ای جداگانه یادداشت می کنم و این دفتر چه را همیشه همراه خود دارم و در اوقاتی که داخل ماشین هستم یا در وقت‌های پرت شده آن نکات را مرور می‌کنم.

سپس بعد از آن که همه‌ی تست‌ها را زدم و بر قواعد مسلط شدم این قواعد و نکته‌های آن را از روی قرآن کریم تمرین می‌کنم. مثلاً در مبحث اعلال، فعل‌های معتل را از روی قرآن پیدا می‌کنم و نوع فعل معتل و نوع اعلالی که در آن صورت
گرفته را مشخص می‌کنم و این تمرین و تکرار باعث می شود که بیشتر و بیشتر بر مباحث درس عربی مسلط شوم.

 در خصوص ترجمه هم اول متن های عربی کتاب درسی را به دقت می خوانم و ترجمه می کنم و سپس بخش مربوط به کارگاه ترجمه کتاب را مطالعه می‌کنم و نکات آن‌را در دفترچه نکات (که در بالا اشاره کردم) می نویسم.

پس از آن به سراغ کتاب کارگاه ترجمه می‌روم وتست‌های ترجمه‌ای همان درس را  از روی آن می زنم. این کتاب یعنی کتاب کارگاه ترجمه که جزء انتشارات کانون است را برای تسلط بر مباحث ترجمه به دوستان پیشنهاد می کنم.

در دو روز آخر و نزدیک به آزمون هم پس از جمع بندی آزمون غیرحضوری عربی را حل می کنم و با آمادگی کامل در آزمون شرکت می کنم. این ها روش بنده در مطالعه درس عربی بود.

امیدوارم که این نکات در پیشرفت درس عربی دوستانم تأثیر بسزایی داشته باشند.

مجتبی جعفری مسلم رتبه ۶ منطقه ۳