مرحله ی مطالعه :
یادداشت برداری :مهمترین بخش از مطالعه است .کلمات کلیدی را یادداشت کنید .
شیوه ی نوین مطالعه:یک روش هشت مرحله ای میباشد .
۱.مطالعه ی اولیه ی کتاب
۲.مطالعه ی اولیه ی هر فصل:دراین مرحله پرسش وتمرین ؛خلاصه ،نتیجه گیری،نکات مهم ونکات که با رنگ قرمز نوشته اند وجداول وتصاویر خوانده میشود واین که آن فصل چند صفحه دارد وآیا کل فصل رادر حال حاضر میخواهید مطالعه کنید یا خیر
۳.سوال گذاری:حسن سوال؛قبل از مطالعه ،در این است که موجب افرایش تمرکز حواس میگردد.
۴.مطالعه ی اصلی :در این مرحله با سرعت مناسب متن را می خوانید ونکات مهم را یادداشت میکنید .اما قبل از خواندن باید به  سوالات زیر پاسخ دهید.
 -چه مدت میخواهید بخوانید ؟
-فصلی را که می خواهید بخوانید چند صفحه دارد؟
-مطالب مربوط به هر عنوان فرعی چند صفحه دارد

۵.بازنگری :قسمت هایی از بخش که برایتان مبهم بود را دراین مرحله میخوانید.               

۶.طرح شبکه ای مغز:تمامی نکات مهم رابه صورت منظم برروی طرح شبکه ای مغزمینویسید .

۷.تفکرو امتحان :حداقل برابر مدت زمان  خواندن،بایددراین مرحله دقت شود . ابتدا از روی طرح شبکه ای به صورت شفاهی سوال طرح ،یادداشت ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی ،امتحان کتبی،ودرانتهای طرح شبکه ای رادرضمیر نا خود آگاه القا میکنید.

۸.مرور:یک علت اصلی فراموشی این است که مطالب در حافظه ی کوتاه مدت ثبت میشوند نه دراز مدت.

اگر مطالب در حافظه ی بلند مدت ثبت گردند به ندرت فراموش میشوند

درک مطلب،کار مغز است ولی ثبت ویاد آوری مطالب،از وظایف حافظه میباشد۰بنابراین یادگیری مطلبی دلیل بریادآوری آن نیست۰

سیستم هشت مرحله ای مطالعه :۱.نگاه اجمالی به کل کتاب (کتاب هایی که برای اولین بار میخواهید مطالعه کنید کل کتاب را ورق بزنید =چند صفحه=چند فصل وخلاصه کتاب چه گفته است .هدف ازاین مرحله آشنایی نسبی با کتابی است که قصد مطالعه ی ان راداریم .

۲.بررسی اولیه یک فصل یا یک قسمت از کتاب ،یکی دو دقیقه به کتاب نگاه میکنیم .ببینیم فصلی را که قصد مطالعه ی ان را داریم چند دارد عناوین کوچک ترفصل را می خوانیم واگر در انتهای فصل مورد نظر چیزی تحت عنوان خلاصه ویا پرسش ونتیجه وجود دارد .انها را میخوانیم .هدف       آشنایی ذهنی       کسب یک سری اطلاعات اولیه از متن

۳.طرح سوال :دراین مرحله با توجه به اطلاعاتی درمرحله ی قبل در ذهن خود یا بر روی کاغذ سوالاتی راطرح می کنیم هر چند این سوالات کلی باشد ویا پاسخشان در متن نباشد هدف از سوال گذاری ایجاد تمرکز وکنجکاوی هنگام مطالعه میباشد.

۴.خواندن (خط بردن وصامت خوانی،یادداشت برداری و جایی که متوجه نمیشویم علامت سوال(؟)میگذاریم ونکات کلیدی یادداشت وخطی می باشد فیدبک کوتاه و سریع تر باشد ،یادگیری ویادآوری بیشتر وبهتر است متخصصین مطالعه ویادگیری به شدت اعتقاد دارند که بهترین زمان یادداشت برداری بلافاصله پس از فهمیدن نکته ای از متن می باشد پس از این به بعد: 
الف)متن را خیلی سریع وبا دقت ؛با خط بردن وصامت خوانی میخوانیم .به محض این که نکته ی مهمی را فهمیدیم همان لحظه به صورت یک جمله ی کلیدی یادداشت برداری میکنیم .
ب)هر جای متن را که متوجه نشدیم مکث نمی کنیم ویا برنمی گردیم فقط یک علامت سوال(؟)
ج)در این مرحله ،کلمات کلیدی را به صورت خطی وپشت سر هم یادداشت می کنیم.

۵.بازنگری :دراین مرحله ،کلمات کلیدی را که در مرحله ی قبل نوشته ایم نگاه میکنیم وجملات را یادآوری می کنیم واگر کلمه ای تداعی نشد و با دیدنش چیزی به یادمان نیامد ،بار دیگر به کتاب  مراجعه وهمان قسمت را بار دیگر می خوانیم ونکات مربوط را یادداشت می کنیم

"چرا یک نکته کلیدی تداعی نمیشود :۱-یا بد برداشته ایم ،۲-یاکم برداشته ایم."

۶.الگو یاد اوری :اکنون آنچه را که یادداشت کرده ایم با ارتباطات صحیح بر روی یک الگوی یاداوری دسته بندی وسازماندهی می کنیم .

۷.تفکر وامتحان :در مرحله ی هفتم الگویی که از قبل رسم کرده ایم در ذهن مرور وازخودمان امتحان می گیریم .

۸- مرور الگو ی ترسیم .

منبع :خانواده وفرزندان برتر

مولف:موسی رامشینی