اگر می خواهید صبح پرانرژی داشته باشید این ۶ کار را انجام بدهید.
به نقل از روزنامه خراسان، فهرستی از کارهایی که قرار است انجام دهید، تهیه و آن را اولویت بندی کنید.
زمان موردنیاز برای انجام آن را هم در نظر بگیرید.
قبلا کارهایتان را انجام دهید.
لباستان را آماده کنید.
خوراکی را که قرار است با خودتان ببرید، آماده کنید. نوع وسیله نقلیه خود را مشخص کنید.
به موقع بخوابید و قبل از خواب با تلفن همراه و تبلت کار نکنید.
در سایت رنگی رنگی آمده است که ؛ اول صبح و قبل از هر کاری تلفن و ایمیل های خود را چک نکنید.
صبحانه را فراموش نکنید.
۵دقیقه زودتر بیدار شوید، نفس عمیق بکشید و چند حرکت کششی انجام دهید.